To store clean dish - racks before they’re put away

Bàn thao tác có giá dưới không thành sau,1500x1000x850. Bàn thao tác có giá dưới và thành sau sâu 750. 1500x750x950. Bàn thao tác có giá dưới và thành sau sâu 600. 1500x6000x950,

serial  Product details Characteristics
 

Clean dish table w/o undreshelf   750. 1500x750x950.

5 Clean dish table with rack shelf and solid undreshelf diswasher connected 750. 1500x750x950.
Industrial News